A doktori tanulmányokról

A felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai az alapképzés, a mesterképzés, és a doktori (PhD) képzés [Nftv. 3. § (1)]. A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel [Nftv. 16. § (1)].

Az egyetem doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére (a továbbiakban: doktori eljárás) azon a tudományterületeken, azon belül tudományágakban jogosult, amelyekben mesterképzést folytat, és amelyekre akkreditációval rendelkezik. Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében, a MAB jóváhagyásával folytatható. A doktori iskola a doktori képzés szervezett kerete, amely biztosítja a tudományos fokozat megszerzésére történő felkészítést.

doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése az Egyetemi Doktori Tanács joga. A doktori képzés egységes, 48 hónapos képzési időből áll, államilag támogatott vagy költségtérítéses formában. A hallgatói jogállást és a képzési követelményeket a tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint a juttatási és térítési szabályzat tárgyalja.

Doktori képzésre a doktori iskola vezetőjéhez, az aktuálisan közzétett felhívásnak megfelelően, benyújtott pályázattal lehet jelentkezni.

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért felvételi bizottság felvételi beszélgetést folytat. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság a jelentkezők teljesítményét a korábbi tanulmányi előmenetel, a korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények, átfogó szakmai ismeretek és a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága alapján értékeli.

A doktori képzésben minden tanulmányi követelményt kreditekben (tanulmányi pontokban) kell meghatározni. A nyolc féléves doktori képzés során összesen 240 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A képzésben, kurzusok teljesítése, megjelent tudományos publikációk, kutatási tevékenység és oktatási tevékenység alapján szerezhető kredit.

A doktori eljárásban a doktori fokozat megszerzése a doktori képzéstől független cselekmény. A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás magában foglalja az önálló kutatómunkára való alkalmasság és új tudományos eredmények bemutatását, az előírt idegen nyelvi ismeret igazolását, valamint az önálló tudományos feladat megoldását tartalmazó értekezés nyilvános bemutatását és megvédését.