Fokozatszerzési eljárás indítása

Az eljárás indításához kérelmet kell benyújtani az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak címezve az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolához. A benyújtott kérelemnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) kitöltött jelentkezési lap

b) a szervezett doktori képzésben résztvevők esetén a képzés befejezésével megszerzett abszolutórium, amelyet a DI vezetője állít ki a DIT határozata alapján;

c) doktori értekezés (disszertáció);

d) az elért önálló tudományos eredményeket, vagy műszaki alkotást és az alapjául szolgáló kutatási eredményeket bemutató magyar vagy angol nyelvű tézisfüzet;

e) az angol nyelv középfokú (B2 szintű) nyelvtudás igazolása;

f) az értekezéshez kapcsolódó publikációk másolata – Minimum követelmény: legalább 5 publikáció, amelyből legalább 2 a szakterület nemzetközileg elismert idegen nyelvű lektorált folyóiratában megjelent vagy közlésre elfogadott cikk.  A két idegen nyelvű lektorált folyóiratcikkből legalább 1 a Web of Science, Scopus, IEEE explore vagy Thomson Reuters adatbázisában szereplő folyóiratban kell, hogy megjelenjen.

g) szakmai önéletrajz;

h) társszerzői lemondó nyilatkozatok (D11 melléklet) – amennyiben releváns;

i) nyilatkozat arról, hogy az értekezés a szerző önálló munkája és a más művekből szó szerint idézett vagy tartalmilag átvett részeket megfelelő módon idézi (D12 melléklet);

j) nyilatkozat arról, hogy a jelölt halasztást kér-e az értekezés és a tézisfüzet honlapon történő nyilvánosságra hozatalában (D13 melléklet) – amennyiben releváns;

k) nyilatkozat arról, hogy a jelentkezőnek ugyanezen tudományágban nincs folyamatban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve általa kezdeményezett fokozatszerzési eljárást a megelőző két évben nem utasítottak el (ezt a jelentkezési lap tartalmazza);

l) az eljárási díj befizetésének igazolása.

A fokozatszerzési eljárás díja magyar nyelvű eljárás esetén 140.000 Ft, angol nyelvű eljárás esetén 280.000 Ft.

A kérelemhez csatolni kell a témavezető és a DIT támogató nyilatkozatát (ez utóbbit a kérelem beadása után a Doktori Iskola Tanácsa határozatban adja ki).